Bezpečnostní audit

Hlavním úkolem VP Secure bezpečnostního auditu je porovnání vaší bezpečnostní politiky se skutečnou situací. Podrobně popíšeme bezpečnostní situaci ve vašich objektech a nabídneme návod, jak stávající stav zlepšit.

Proč bezpečnostní audit VP Secure?

 • sníží vaše provozní náklady
 • zvýší úroveň zabezpečení vašich objektù
 • zamezí rozkrádání vašeho majetku

VP Secure audit zkoumá:

 • bezpečnostní systém
 • bezpečnostní technologie
 • mimořádné události
 • procedury a instrukce

Bezpečnostní management

bezpečnostní audit

komplexní a hloubkové posouzení bezpečnosti daného objektu, provozu, či organizace. Hlavním cílem auditu je porovnání vaší bezpečnostní politiky se skutečnou situací.

bezpečnostní dokumentace

návrh a tvorba interního normativního rámce bezpečnosti dané organizace a tvorba bezpečnostní politiky.

bezpečnostní manažer

špičkově proškolený pracovník v úrovni vysokoškolského oborového vzdělání, který navrhuje konkrétní bezpečnostní opatření, vyhodnocuje bezpečnostní situace, tvoří analýzy efektivity nastavených opatření a tím snižuje vaše náklady.

řízení interní bezpečnosti

komplexní proces řízení bezpečnosti dané organizace, který zahrnuje bezpečnostní audit, tvorbu interního normativního rámce bezpečnosti a bezpečnostní politiky, systém kontroly nastavených procedur a postupů, včetně kontinuálních prověřování jejich funkčnosti.

Bezpečnostní technologie

 • kamerové systémy
 • poplachové zabezpečovací a tísňové systémy
 • systémy požární signalizace
 • elektronické přístupové a docházkové systémy
 • ochrana perimetru
 • detekční zařízení
 • turnikety a závory
 • mechanické zabezpečení

Ostraha a recepční služby

 • dispečer – určen k obsluze technologií a technických zařízení a ke koordinaci servisních organizací.
 • lobby guard – vhodný do luxusních hotelových komplexů, kde je kladen důraz na maximální kvalitu, nadstandardní společenské chování a jazykovou vybavenost.
 • operační důstojník – dohlíží nad bezpečnostními technologiemi a řídí tým bezpečnostních pracovníků, při krizových situacích koordinuje evakuaci objektu. V případě nepøítomnosti bezpečnostního manažera je schopen fungovat jako jeho zástupce.
 • ostraha v civilu – určená k eliminaci krádeží, zaměřuje se na organizovanou trestnou činnost a odhaluje interní kriminalitu.
 • psovod – proškolený k řádnému ovládání služebního psa, u kterého deklarujeme veškerá potřebná očkování a dokumentaci.
 • recepční – plní úkoly spojené s informačním servisem, kontrolou vstupu do budovy, příjmem a tříděním pošty, agendou office managementu a další dle specifikace klienta.
 • smiling guard (strážce v obleku) – vhodný do administrativních budov, obchodních center a retailu. Musí být komunikativní a vstřícný.
 • strážce – základní úrovní bezpečnostního pracovníka se standardním školením. Konkrétní náplň práce se odvíjí od typu objektu a požadavků klienta.
 • strážce logistika – určen pro řízení a kontrolu logistických procesů v areálech centrálních skladù a logistických provozù, využívá speciální logistických softwarù.
 • strážce ramp – určen pro řízení zásobování na rampách obchodních center, retailových prodejen, hotelů i průmyslových provozù.
 • strážce se zbraní – speciálnì vyškolený bezpečnostní pracovník, který je vybaven střelnou zbraní a ovládá postupy zvládání krizových situací spojených s výkonem ozbrojené služby.
 • zásahová jednotka – mobilní složka ostrahy složená ze speciálnì vyškolených zaměstnanců, která mùže vykrývat několik objektů najednou.
 • zdravotník – Prostřednictvím těchto specializovaných pracovníků zajišujeme zdravotnický dozor při akcích našich zákazníkù, podílíme se školicí činností na prevenci úrazovosti zaměstnanců našich zákazníků stejně jako našich vlastních pracovníků.

PO a BOZP

 • stálý informační servis o změnách předpisů v PO a BOZP formou aktualizace provozně-bezpečnostní dokumentace
 • evidence zpracovaných dokumentù v PO a BOZP a jejich pravidelná aktualizace
 • asistenční služba v případě krizových situací spojených s oblastí bezpečnosti práce (formou asistence na telefonu, emailem, dle možností osobní asistence na pracovišti)
 • pravidelné kontroly dodržování předpisů PO a BOZP na pracovišti min. 2x ročně dle cenové nabídky

   

 • školení formou e-learningové aplikace

Bezpečnost a ochrana zdraví při práci (BOZP)

Výkon povinnosti a zjištìní požadavkù vyplývajících z platné legislativy ČR (zejména ze Zákona č. 262/2006 Sb., zákoník práce, ve znění pozdějších předpisů a změn).

Požární ochrana (PO)

Zajištění povinnosti a požadavků daných Zákonem č. 133/1985 Sb. O požární ochraně a Vyhláškou č. 246/2001 Sb. O požární prevenci.

Projekt nemocenská

Bojujte proti podvodné nemocnosti účinně.

 • až 25% z celkové nemocnosti je tvořeno podvodnou nemocností
 • od roku 2011 není zamìstnavateli refundována ani poměrná částka za platbu náhrad mezd v době nemoci zaměstnance
 • zaměstnavatel je povinen vyplácet zaměstnanci náhradu mzdy po dobu prvních 14 dní nemoci
 • ve srovnání s rokem 2010 vznikají zaměstnavateli až dvojnásobně vyšší náklady

Cíle projektu:

 • snížit procento podvodné nemocnosti
 • minimalizovat náklady zaměstnavatele na výplaty náhrad mezd a další nepřímé náklady
 • odhalit rizikové faktory související s podvodnou nemocností (rizikoví lékaři, problematický vztah s nadřízenými, směnnost apod.)
 • odhalit možné objektivní příčiny vysoké nemocnosti a navrhnout opatření k jejich odstranění
 • odhalit případnou vazbu mezi podvodnou nemocností a možnou zaměstnaneckou kriminalitou

Pult centrální ochrany RADOM (PCO)

Vzdálený dohled nad vaším majetkem za pomoci elektronických zabezpečovacích systémů napojených na pult centrální ochrany zn. RADOM, který je součástí Dispečinku integrovaných služeb. Tuto technologii používá Policie ČR a bezpečnostní složky ČR.
Prostřednictvím systému lze sledovat stav jednotlivých objektů a zároveň zaznamenávat události do databáze. Pokud dojde k narušení objektu, přijmeme poplach na našem PCO, okamžitě vyšleme zásahovou jednotku a telefonicky vás informujeme. Poté provedeme další nezbytné kroky k zajištění bezpečnosti ve vašem objektu.

Služby PCO

 • 24 hodinový monitoring EZS, možnost ovládání dalších zařízení
 • monitoring výstupů kamerových systémů, možnost propojení s výstupy EZS
 • okamžité vyhodnocení přijatých událostí s následným prověřením popř. zásahem v souvislosti s ochranou zdraví a majetku osob
 • okamžitý výjezd zásahové jednotky při narušení objektu
 • kontrola EZS přes mobilní telefon nebo email
 • zajištění bezpečnosti v objektu do příchodu klienta v případě narušení
 • vyrozumění klienta podle předem stanovených postupů zásahového plánu
 • komunikace s PČR a dalšími složkami IZS
 • údržba, revize, opravy a doplnění EZS za bezkonkurenční ceny
 • reakce na nátlakový kód nebo signál tzv. panikového tlačítka
 • Vzdálený on-line dohled na kamerový systém u zákazníka v případě poplachu přináší nový pohled na řešení bezpečnosti Vašeho objektu.

Specializované bezpečnostní služby

 • auditní tým – určen zejména retailovým řetězcům. Jeho náplní je kontrola nastavených bezpečnostních pravidel a tím snižování inventurních diferencí.
 • auto tým – vhodný pro malé retailové jednotky, pro které by nepřetržitý dohled fyzickou ostrahou byl zbytečně nákladný. Dohled může probíhat pouze v rizikových časech nebo lokalitách, tým je mobilní a může obstarávat několik provozoven najednou.
 • inventurní tým – kontroluje provádění inventur zejména v retailových provozech za fyzické přítomnosti členů týmu.
 • odhalování zaměstnanecké kriminality – komplexní systém určení k odhalování a potírání interní kriminality vytvořený zákazníkovi na míru.
 • speciální tým prevence – potírá výskyt nežádoucích sociálně-patologických jevů a kontinuální sociální práce v kooperaci se státními i neziskovými organizacemi.
 • specializovaný tým – skrytí pracovníci v civilu, kteří vytipovávají nepoctivé návštěvníky přímo na prodejní ploše retailového řetězce.

Správa pohledávek

Zajišujeme komplexní služby v oblasti správy pohledávek včetně odborného poradenství. Služby poskytujeme na území celé České republiky a vždy dbáme na zachování dobrého jména našich klientů. Nabízíme zejména služby v těchto oblastech:

 • analýza bonity a goodwillu obchodního partnera
 • soudní a mimosoudní inkaso pohledávek
 • odkup a prodej pohledávek
 • správa portfolia pohledávek včetně speciálních systémů správy a systémů správy pohledávek nájemců obchodních center a administrativních budov
 • exekuce pohledávek
 • systém správy leasingových pohledávek
 • zajištění pohledávek a systémy prevence
 • analýza a řešení závazků
 • právní servis a podpora

Školení bezpečnostních pracovníků

 • školení bankovní bezpečnosti – zaměřené zejména na zvýšení úrovně dodržování bezpečnostních pravidel zaměstnanců banky.
 • školení bezpečnosti ve školách – soustředěné na bezpečnostní rizika spojená s provozem škol. Školení je cílené na lektory, žáky, vedení školy i servisní pracovníky.
 • odborná způsobilost a dílčí kvalifikace – školení a zkoušky nezbytné k zajištění odborné způsobilosti u osob zajišťujících služby ostrahy majetku a osob. Na základě žádosti u MV ČR jsme získali autorizaci k provádění zkoušek dílčí kvalifikace Strážný (kód: 68-008-E).

Úklidové služby

Specializujeme se na poskytování komplexního úklidového servisu a správy objektů. Na trhu působíme od roku 1991 a to na celém území České republiky. Poskytuje služby systémově 365 dní v roce, 24 hodin denně, pravidelně i jednorázově, flexibilně dle požadavků klienta. Naší předností je silné personální zázemí a zkušený management, který je připravený poskytovat služby na profesionální úrovni.

Při realizaci každé jednotlivé zakázky používáme celou řadu systémových opatření, které na sebe navazují a navzájem se prolínají tak, aby byla zajištěna dohodnutá kvalita dodávaných služeb.

Mezi námi osvědčená systémové opatření patří zejména

 • provedení prohlídky a detailní zmapování budovy před nástupem na zakázku
 • zpracování provozní dokumentace, která slouží k řízení zakázky
 • výběr spolehlivých a vhodných pracovníků úklidu
 • určení zkušeného vedoucího, který bude úklidové práce řídit a zjišťovat veškeré organizační a personální záležitosti na zakázce

   

 • zavedení vnitřní kontroly kvality úklidových služeb a dodržování dohodnutých standardů úklidu
 • nastavení pravidelné komunikace s kontaktní osobou, případně poskytování měsíčních zpráv o stavu čistoty a plnění smluvních podmínek
 • efektivní logistická a materiální podpora ze strany centrály společnosti

Strojní vybavení a používané čistící prostředky

Při realizaci nových zakázek spolupracujeme s dodavateli strojního a chemického vybavení, kteří navrhnou optimální chemickou a materiální vybavenost potřebnou k zajištění kvalitního úklidu v daném objektu. Ošetřujeme všechny druhy povrchů ve vysoké kvalitě a to výběrem optimální chemie a technologie v závislosti na druhu povrchů, jeho znečištění a objemu plochy.

Úklidový a sanitární plán zakázky

Při započetí zakázky vždy obměňujeme úklidové prostředky, zajistí novou techniku, stroje a pracovní oblečení.

Požadovanou čistotu zajistíme vysoce účinnými a ekologicky šetrnými čisticími prostředky. Pro jejich správné používání zpracujeme úklidový plán, který zajistí jejich správnou aplikaci na jednotlivé typy povrchů tzn. na sanitární místnosti, podlahy, interiéry, nábytek apod. Ve spolupráci s dodavatelem rovněž zajistíme zapracování pracovníků úklidu k jejich správnému používání.

Generální úklidy

Zajišťujeme jednorázové úklidy v interiéru a exteriéru: po rekonstrukcích a stavebních úpravách, po společenských akcích, konferencích, výstavách atd.

 • výškové čištění skleněných ploch, fasád a čištění za pomoci horolezecké techniky
 • mytí oken a skleněných příček
 • renovace a čištění podlah
 • nanášení vosků na bázi polymerů na lina, PVC a další pevné povrchy
 • hygienické a desinfekční služby
 • odstraňování grafitů
 • mytí a čištění osvětlení interiérů a exteriérů
 • čištění koberců a čalouněného nábytku
 • čištění a nátěry konstrukcí, okapů apod.
 • penetrace a nátěry fasád
 • Strojní čištění garáží a ostatních ploch
 • Čištění fasád a aplikace postřiku proti hmyzu
 • Montáž světelných a ostatních reklam
 • Oprava fasád horolezeckou metodou (v případě menších lokálních oprav není zapotřebí lešení nebo plošiny)
 • Kácení stromů
 • Montáž zábran proti holubům

VIP ochrana zákazníka

Tým mající na starosti fyzickou ostrahu VIP osob je složen z členů, kteří prošli speciálním výcvikem se zaměřením na osobní ochranu. Osobní strážci mají bohaté zkušenosti v tomto oboru včetně ochrany VIP osob.

Samozřejmostí je vlastnictví technického zázemí (neprůstřelné vesty, spojovací technika, speciální vozidla).

Nabízíme:

 • zajištění doprovodu při schůzkách a osobním jednání
 • osobní strážce na dlouhodobý doprovod zákazníka, může plnit i funkci řidiče (tato služba je přizpůsobována požadavkům klienta tak, aby poskytovala vysokou úroveň osobní ochrany, aniž by ho omezovala, klient se může plně soustředit na své pracovní a soukromé aktivity)
 • převozy osob a dohled
 • monitoring (časově omezený dohled nad zájmovou osobou v utajení)
 • VIP servis

Vymáhání pohledávek

Každá výše dluhu a pohledávky je pro nás zajímavá. Přijímáme pohledávky jak ve výši sto tisíc Kč, tak i pohledávky v milionové výši. Vymáhání dluhů a pohledávek je naší prací a obživou. Vymáhání má předem daná pravidla, na kterých se s klientem dohodneme. Z celkové hodnoty pohledávky si předem stanovíme, jaká činí pro nás provize za úspěšné vymožení dluhu.

Od vás očekáváme veškeré podklady pro úspěšné vymáhání, zejména papírové potvrzení o výši pohledávky s dlužníkem. Z Vaší strany očekáváme seriozní a přímé jednání, které zajistí úspěšné vymožení pohledávky. Z naší strany to je samozřejmost.

info@vymahamedluhy.com
tel. 722 699 333